Contacts

За контакт с авторите на блога ползваите акаунта G+ и системата за съобщения.

To contact the author of the blog use his account G+ анд messaging system.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар